สถาบันให้บริการด้านที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรม UP Training

327 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,867
  • สถาบันให้บริการด้านที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรม UP Training รูปที่ 1
รายละเอียด
up training คือ สถาบันที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรม ที่มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มี ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว และองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (sustainable development) ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปี หลักสูตรของเราจึงมีการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมมีกลไกที่เป็นรูปธรรมในการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม

our service : up training
• team building course
• in- house training course
• consulting
• coaching