มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : southeast asia university

327 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,741
  • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  :  southeast asia university รูปที่ 1
รายละเอียด
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปรญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ตประยุกต์)เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน