แบบจำลองทางการเงิน Excel Simulation on Financial Modeling

327 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,014
  • แบบจำลองทางการเงิน Excel Simulation on Financial Modeling รูปที่ 1
รายละเอียด
แบบจำลองทางการเงิน Financial Model เป็นรูปแบบของรายละเอียดทางการเงินทำให้เห็นภาพวงจรการเคลื่อนไหวของ ระบบเงินในธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงานของกิจการในอดีตมาแสดง การมองภาพการเงินในอนาคตในรูปของงบการเงินล่วงหน้าเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางการเงินในอนาคตจึงค่อนข้างคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลในอดีตมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกับในปัจจุบันและอนาคต เทคนิค Monte Carlo Simulation จึงถูกนำมาใช้ในการจำลองเหตุการณ์(Simulation)ที่เกิดกับระบบการเงินในอนาคต