วิศวกรรมการตลาด การตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Excel

367 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,934
  • วิศวกรรมการตลาด การตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Excel รูปที่ 1
รายละเอียด
วิศวกรรมการตลาดเบื้องต้นและการตัดสินใจทางธุรกิจด้วย Excel (Managerial Decision Modeling & Marketing Engineering  Tools)เนื้อหาหลักสูตร สอนทฤษฎีและนำมาฝึกปฏิบัติด้วย Excel  
 เนื้อหาการอบรม ทฤษฎีการตัดสินใจ  การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การสร้างตารางการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบทรี การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ทรัพยากรณ์จำกัด โปรแกรมเชิงเส้น การใช้เตรื่องมือวิเคราะห์ด้วย Excel กรณีศึกษา และฝึกการใช้ D-tree ,D-table,แบบจำลองวิเคราะห์ทางการตลาด ,การตัดสินใจทางการตลาด