"TCS, รักษาความปลอดภัย"รปภ,หมู่บ้าน,โรงแรม,อพาร์แมนท์,อาคารที่พักอาศัย

274 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,306
รายละเอียด
ริษัท ทีซีเอส ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ จากคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในงานบริหารด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนา ให้เกิดนวัตกรรม เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอนึ่ง บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยเป็น เวลากว่า 10 ปี โดยเล็งเห็นงานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันจะมีปัญหาทั้งในด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ เกิดการแข่งขันกันมาก ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ใช้บริการ ทีมงานและคณะผู้บริหารมืออาชีพจึงเห็นสมควรให้มี การจัดตั้งการบริหารจัดการธุรกิจการรักษาความปลอดภัยยุคใหม่เพื่อตอบสนอง รองรับปัญหาและรับใช้บริการดังกล่าวให้ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

TCS SECURITY GUARD SERVICE
101/457 หมู่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สอบถามข้อมูลโทร : 083-222-5632 , 089-000-8848
โทร/แฟกซ์ 02-1159544 E-mail : tcs_guard@hotmail.com