วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

366 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,964
  • วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา รูปที่ 1
รายละเอียด
วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
      วิหารเทพวิทยาคม  เกิดจากเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ต้องการเผยแพร่ธรรมแก่ประชาชน วิหารที่ทุกท่านจะเข้าไปชมเป็นวิหารธรรมเซรามิกกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เกิดจากการรังสรรงานศิลปะเซรามิงานจิตรกรรม ประติมากรรม  งานศิลปะเซรามิก เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาสมกับคำดำรัสของพระพุทธเจ้าในวันสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่ว่า “พระธรรมและพระวินัย” ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดจากเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ที่ต้องการเผยแพร่ธรรมะให้กับประชาชน ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย   ธรรมวินัยนั้นจักเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  โดยการที่เราล่วงลับไปแล้ว”
       วิหารเทพวิทยาคม ปริสุทธปัญญา เป็นโครงการระยะที่  ๓ ของอุทยานธรรมวัดบ้านไร่ สร้างขึ้นกลางบึงใหญ่ขนาด ๓๐ ไร่ ในวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ กับเนื่องโอกาสที่หลวงพ่อคูณฯ มีอายุครบ ๙๐ ปี  โดยมีความมุ่งหมายให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า  และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างง่ายๆ สอดคล้องกับคำสอนหลวงพ่อคูณฯ ซึ่งมักจะเรียบง่ายชัดเจนตามหลักพระธรรมคำสอนสามารถนำไปปฏิบัติได้
          วิหารแห่งนี้ได้นำศิลปะเกือบทุกแขนง ทั้งด้านวิศวะกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  เซรามิก มาสร้างไว้ทั้งภายในและนอกวิหาร ตลอดจนปริมณฑลเพื่อให้ประชาชนชาวพุทธได้เข้าใจและเรียนรู้พระวินัยและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการเห็นภาพและได้ยินการบรรยายของผู้นำชม ผลพลอยได้คือได้ชื่นชมและประทับใจในความวิจิตรตระการตาในงานศิลปะ โดยเฉพาะงานจิตรกรรม งานปะติมากรรม และเซรามิกกรรม ซึ่งสามารถทำได้ผสมกลมกลืนกันอย่างสวยงาม สามารถสื่อความหมายพระวินัย และพระธรรมคำสอนได้อย่างชัดเจนจดจำง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธ จะได้มาชมศิลปะในรูปแบบที่เป็นศิลปะร่วมสมัย ที่เกิดจากศิลปินหลายๆ แขนง  ที่ทำได้อย่างแนบเนียนกลมกลืน และสวยงาม ผลงานและความสำเร็จในการสร้างวิหารเทพวิทยาคม นับครั้งแรกที่นำพระวินัยและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้เข้าใจง่าย โดยการแสดงออกทางงานศิลปะและปรากฏการณ์ที่ศิลปินกับทีมกำกับควบคุมงานก่อสร้างเป็นร้อยคนกับชาวบ้านจำนวน 500 คน ได้ร่วมกันจนสามารถสร้างสรรค์งานก่อสร้างที่สามารถเข้ากันได้กับงานศิลปะในลักษณะศิลป์สามัคคีอย่างกลมกลืนกัน นับเป็นประวัติศาสตร์และเป็นนิมิตใหม่และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ในงานศิลปะของประเทศไทยอาจเรียกได้ว่าของโลกก็ได้อย่างอัศจรรย์

ระเบียบการเข้าชมวิหารเทพวิทยาคม
1.จัดขึ้นชมเป็นรอบ พร้อมมีเจ้าหน้าที่นำชมบรรยายให้ฟัง
2.นั่งรอในเต้นท์รับรอง ก่อนขึ้นชมวิหารฯ 
3.ฟังเจ้าหน้าที่บรรยาย ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 
 เปิดให้ชมฟรี ทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา 8.30 – เวลา 17.00 น