welcome to yankawee งานติดตั้งระบบ network, งานไฟฟ้า, งานเดินสายlan ,งานกล่องวงจลปิดcctv ,งานเขียนโปรแกรม ,งานท่อ, งานserver, งานจัดหาคอมพิวเตอร์ , งานserver, งาน service ma, งานออกแบบห้องserver ,งานระบบ firewall ,งานระบบ wifi

348 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,184
  • welcome to yankawee งานติดตั้งระบบ network, งานไฟฟ้า, งานเดินสายlan ,งานกล่องวงจลปิดcctv ,งานเขียนโปรแกรม ,งานท่อ, งานserver, งานจัดหาคอมพิวเตอร์ , งานserver, งาน service ma, งานออกแบบห้องserver ,งานระบบ firewall ,งานระบบ wifi รูปที่ 1
รายละเอียด
งานติดตั้งระบบ network, งานไฟฟ้า, งานเดินสายlan ,งานกล่องวงจลปิดcctv ,งานเขียนโปรแกรม ,งานท่อ, งานserver, งานจัดหาคอมพิวเตอร์ , งานserver, งาน service ma, งานออกแบบห้องserver ,งานระบบ firewall ,งานระบบ wifi