===เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี===

385 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,124
  • ===เว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี=== รูปที่ 1
รายละเอียด
บริการงานด้านการศึกษา ประสานงานกลุ่มโรงเรียนสังกัด กทม. 17 แห่ง ในเขตธนบุรี วิสัยทัศน์ - สถานศึกษาเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม พันธกิจ – การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น – การจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และการปฏิรูปการศึกษา – การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วม – ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น