โรงเรียนยู่เฉียวจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการสอนภาษาจีนมากกว่า 84 ปี

398 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 299
  • โรงเรียนยู่เฉียวจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการสอนภาษาจีนมากกว่า 84 ปี รูปที่ 1
รายละเอียด
วิสัยทัศน์         ภายในระยะเวลา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โรงเรียนยู่เฉียวจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มุ่งสร้างสิ่งที่ดีงาม ในสังคมสืบสานความเป็นไทย ใฝ่เรียนทั้งศาสตร์และศิลป์ ก้าวทันเทคโนโลยีมุ่งมั่นการทำงาน ดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถสื่อภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่โรงเรียนคุณภาพระดับสากล