เว็บไซต์เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

542 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 459
  • เว็บไซต์เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  รูปที่ 1
รายละเอียด
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้นานาพันธุ์ และมี “ต้นจันทน์” ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใดๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเกาะจันทร์ ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (เดิมสุขาภิบาล เกาะจันทร์ โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 116 ลงวันที่23 สิงหาคม 2536)