ค่ายดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

420 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 382
  • ค่ายดวงประทีปวัยใส  ใส่ใจคุณธรรม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปที่ 1
รายละเอียด
เชิญอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมซึ่งค่ายดวงประทีปวัยใส ใส่ใจคุณธรรม สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นค่ายที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ พระใบฎีกาสายันต์ อาภากโร เป็นประธานค่ายฯ และพระพชรพล วชิรพโล เป็นรองประธานค่ายฯ โทร088-4054693