204 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 390
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
     บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน/นักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการธุรกิจการบิน หลายตำแหน่ง ลักษณะงาน เป็นงานให้บริการแก่ผู้โดยสาร และเครื่องบินที่มาลงจอด สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เลยค่ะ สมัครนักศึกษาฝึกงาน บางกอกไฟลท์เซอร์วิส งานการบิน หน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน - Passenger Service (ฝ่ายการโดยสาร) - Cargo Service (ฝ่ายคลังสินค้า) - Ramp Operation Control (ฝ่ายประสานงานในลานจอด) - Station Control (ฝ่ายอำนวยการบิน) - Human Resources (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) - Systems & IT (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ช่วงเวลาในการฝึกงาน - ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษาภาคม ของทุกปี - ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี - ช่วงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี - ช่วงอื่น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน - นักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 - เกรดเฉลี่ยรวม GPA ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป หรือใกล้เคียง - มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอกสารที่ใช้สมัครนักศึกษาฝึกงาน - Resume ประวัติย่อ พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ และระบุช่วงเวลาในการฝึกงาน - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับปัจจุบัน) พร้อมทั้งสำเนาบัตรนักศึกษา - หนังสือแจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน (จดหมายแจ้งความจำนงจากมหาวิทยาลัย) ขั้นตอนในการสมัครและพิจารณา - ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาฝึกงานดังกล่าวข้างต้นมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (วงเล็บมุมซอง “สมัครนักศึกษาฝึกงาน”) บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส 777 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 - บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความเหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และหากทางบริษัทสนใจจะติดต่อกลับเพื่อเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนต่อไป