ศูนย์ ซีซี ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

555 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 442
  • ศูนย์ ซีซี ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์ ซีซี. ขึ้นกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นการพัฒนาตำบลแบบประชาชนมีส่วนร่วม ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกคนมีหน้าที่ดูแลคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่แบบเสมอภาค สามัคคี ไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด