ธนาคารความดีเชียงราย

547 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,065
  • ธนาคารความดีเชียงราย รูปที่ 1
รายละเอียด
ธนาคารความดีเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ 3 วัย ใฝ่คุณธรรม บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย หมู่บ้านได้ร่วมกันฟื้นฟู คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้าน ตามแนววิถีพุทธ และแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน ในชุมชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ก่อนที่เขาจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกชุมชุม ด้วยการเรียนรู้ การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสุขภาพทางจิตใจ คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ด้วยกระบวนการ และกิจกรรมของธนาคารความดีที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีคุณธรรม มีปัญญา มีความพอเพียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นธรรม และยั่งยืน