คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

455 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 438
  • คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย รูปที่ 1
รายละเอียด
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ก่อตั้งอย่างเป็นรูปธรรมปี ค.ศ. 1976 โดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 1976 ได้เลื่อกตั้งเลขาธิการและจัดตั้งอนุกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งให้ คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และจัดให้งานเหล่านี้สังกัดในงานพิธีกรรม ภารกิจ งานด้านการแปล งานด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ งานด้านการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่พิธีกรรม และงานด้านศิลปะในพิธีกรรม