•  รูปที่ 1
รายละเอียด
พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์ พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์นี้ ๒๔ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าที่ระโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ได้ทรงพบและพระโคดมพุทธเจ้าทรงได้รับพยากรณ์ว่า จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า นิยมนับรวมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเข้ารวมด้วยเรียกว่า “พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์” นับแต่พระองค์แรกจนถึงพระโคดมพุทธเจ้า ป็นที่สงสัยกันในหมู่พุทธบริษัททั้งหลายว่าแท้จริงแล้ว มีพระพุทธเจ้ามาแล้วกี่พระองค์จนถึงพระสมณโคดม  ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการประพฤติปฏิบัติตามหลักของพุทธะ แต่เพื่อเป็นความรู้ประกอบ(ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์) ขอนำความรู้มาเสนอให้สมาชิกได้รับทราบกัน ในพระไตรปิฏกกล่าวว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 25 พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 25 และพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปคือพระศรีอารยเมตไตรย ในทัศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแพร่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใดๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน เพื่อความเชื่อมโยงกับโพธิญาณพฤกษา ผมขอเสนอพระนามของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิญาณพฤกษาไปพร้อมๆกันดังนี้ ๑. พระทีปังกร ๒. พระโกณฑัญญะ ๓. พระสุมัคละ ๔. พระสุมนะ ๕. พระเรวตะ ๖. พระโสภิตะ [...]