โรงเรียนสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

255 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 521
  • โรงเรียนสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  รูปที่ 1
รายละเอียด
โรงเรียนสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โรงเรียนสังขะ ตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 ในที่ดินที่ทางราชการ สงวนไว้ ณ หม่ทูี่1 บ้านขวาวต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และนายบญุศรีบญุสยุาศกึษาธกิาร อำเภอสังขะ ขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนแบบสหศึกษาครั้งแรก 2 ห้องเรียน มีครู–อาจารย์เริ่มแรก 4 ท่าน โดยมีนายชุมพร มะวิญธร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยหอประชมุ อำเภอสังขะ และศาลาการเปรียญวัดโพธาราม สภาพอาคาร เรียนอาคารประกอบต่าง ๆ นักเรียน ครู อาจารย์ นักการภารโรงมีความก้าวหน้าเป็นลำดับดังนี้ พ.ศ. 2514 - อาคารเรียนใช้หอประชุมและศาลาการเปรียญวัดโพธาราม อำเภอสังขะ นักเรียน 72 คน ครู – อาจารย์ 4 คน พ.ศ. 2515 - ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่สงวนของทางราชการ(ปัจจุบัน), เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ มีนักเรียนประมาณ 199 คน ครู - อาจารย์ 9 คน และนักการภารโรง 1 คน ที่ตั้ง โรงเรียนสังขะ ตั้งอยู่เลขที่ 422 หมู่ที่ 1 บ้านขวาว ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-571-126