261 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,492
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
เตรียมสอบชั้นประถมศึกษา โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.5 เนื้อหา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะท้องถิ่น ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีไพเราะ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ตำนานการดนตรี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง ละครหุ่นน่าพิศวง ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง การละครเบื้องต้น ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ศิลปะ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวกและชาดก ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เรื่อง เฉลยข้อสอบ พระพุทธศาสนา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 3 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 6 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหว ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 เกมและการละเล่น ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 กีฬา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เฉลยข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ชาติไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ประวัติศาตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานและมุม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดปริมาตร ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลและแผนภูมิ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง นานาวัสดุ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง การเมืองการปกครอง ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พออยู่ พอกิน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 3 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 4 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 5 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 6 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 7 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 8 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 9 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 10 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 11 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 12 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 13 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 14 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 15 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เรื่อง เฉลยข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคุ่บ้าน ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ชำนาญการงานช่าง ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ก้าวไกลกับงานธุรกิจ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพ ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ศิลปะ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ประวัติศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 คณิตศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิทยาศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษาฯ เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 ภาษาไทย เฉลยข้อสอบ ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 ปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลยข้อสอบ ปลายปี กลับหน้าหลัก ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ*** Ads by google