ยินดีต้อนรับสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3

625 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 536
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 รูปที่ 1
รายละเอียด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ครูที่ปรึกษา       นางสาวเพ็ญลดา   พจนวัฒนพันธุ์ หัวหน้าห้อง       เด็กชายสาธิต       ชินวงค์ รองหัวหน้าห้อง   เด็กหญิงภัทรสุดา   เกิดเอี่ยม จำนานนักเีรียน 45 คน ห้องประจำ 228