สมาพันธ์สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสังคม (Confederation cooperative For Social Development)

490 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,841
  • สมาพันธ์สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสังคม (Confederation cooperative For Social Development) รูปที่ 1
รายละเอียด
สมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม (Confederation cooperative For Social Development) เว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เน้นการทำงานเพื่อประชาชน ลักษณะโครงการ 1. เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์กรภาคประชาชนโดยเฉพาะสหกรณ์ 2. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สหกรณ์ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. เน้นกระบวนการที่ให้ความสำคัญภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเสมือนเป็นเจ้าของร่วมกัน 4. เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการน้ำและพัฒนาเมือง 5. เป็นโครงการที่มุ่งยกระดับความมั่นคงทางอาหาร การทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มทุนทางการเกษตร และตลาดการค้าของกลุ่มเกษตรกร 6. เป็นโครงการต่อเนื่องจากการบริหารจัดการแหล่งน้ำสู่การพัฒนาโครงการธุรกิจชุมชนครบวงจร ติดต่อเรา สมาพันธ์สหกรณ์เพื่อการพัฒนาสังคม (Confederation Cooperative For Social Development) เลขที่ 84-88 อาคารท๊อปเอ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10130 โทรศัพท์ : 02-645-4581 โทรสาร : 02-645-4581