ชมรมศิษย์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ รุ่นที่ 33

414 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 645
  • ชมรมศิษย์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ รุ่นที่ 33 รูปที่ 1
รายละเอียด
ชมรมศิษย์โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ รุ่นที่ 33 สะอาด สามัคคี เรียนดี มีวินัย ใฝ่งาน บริการชุมชน นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี