285 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,416
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
วิธีอ่านบาลี พยัญชนะ ภาษาบาลีมี 33 รูป 1. พยัญชนะที่ไม่มีสระอาศัยอยู่ด้วยให้อ่านออกเสียงสระ อะ เช่น นโม ออกเสียงว่า นะโม 2. พยัญชนะที่ไม่มีสระอาศัยอยู่ แต่มีตัวสะกดอยู่หลัง มีพินทุ ( ฺ ) เช่น อคฺคโต ออกเสียงว่า อัคคะโต 3. พยัญชนะที่มีสระอาศัยอยู่ มีตัวสะกดอยู่หลังพินทุ ( ฺ ) อยู่ใต้ตัวสะกดนั้น ให้อ่านออกเสียงเท่ากับตัวนั้นเป็นตัว สะกด เฉยๆ เช่น ภิกฺขโร ออกเสียง ภิกขะโร 4. ศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ตฺวา ตฺวาน ปัจจัย ต้องออกเสียงตัว ตฺ สะกด และออกเสียงตัวของมันเองด้วย แต่เสียงนั้นสั้น เช่น กตฺวา ออกเสียงว่า กัตวา โปรดสังเกตุว่า ต้องมี พินทุ ( [...]