กองพลพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร เพื่อก่อให้เกิดความม

653 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 568
  • กองพลพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยาและการทหาร เพื่อก่อให้เกิดความม รูปที่ 1
รายละเอียด
ภารกิจของ พล.พัฒนา ๒ ที่ ทบ. กำหนดไว้ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดำเนินการให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ภายในขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย