คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

39 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 452
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รูปที่ 1
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต