สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

71 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 36
  • สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์กลางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน และบุคลากรเพื่อนำสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการ กำหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และคัดสรร พัฒนา รักษา เชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้และงานอื่น ๆ