on-189

58 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 20
  • on-189 รูปที่ 1
รายละเอียด
ການແທງບານອອນລາຍ ຄືການທາຍສະກໍລວມທັ້ງ 2 ທີມວ່າຂະສູງ ຫລື ຕ່ຳບໍ່ວ່າຈະແທງບານຕັ້ງແຕ່ບານຍັງບໍ່ເລີມ ຫລື ກົດແທງບານໃນຂະຫນາດທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ກໍໃຫ້ນັບສະກໍລວມທັງ 2 ທີມຕັ້ງແຕ່ເລີມແຂ່ງຂັນຈົນຈົບບການແຂ່ງຂັນ

2. ແທງບານແຮນດິແຄບ

ແຮນດິແຄບ ຫມາຍເຖີງການໃຫ້ທີມຫນື່ງ (ທີມຮອງ) ໄດ້ຮັບແຕ້ມຕໍ່ກ່ອນເລີມລົງຫລີ້ນ ເພືອໃຫ້ການແທງ ບານມີຄວາມສູສີກັນລະຫວ່າງທີມຕໍ່ກັບທີມຮອງ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ທີມເກັ່ງຕໍ່ໃຫ້ທີມອ່ອນກວ່າເພືອໃຫ້ຄວາມຫນ້າຈະເປັນ ການຊະນະຜົນການແຂ່ງຂັນອອກມາໃກ້ຄຽງກັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫລາຍ ເອຊ່ຽນແຮນດິແຄບ ຄື ການທີມຕໍ່ແຖມໃຫ້ທີມຮອງໂດຍມີ່ຫມ່ວຍໃນການຕໍ່ທີ່ລະ 0.5 ລູກເຊັນ ເຄີ່ງລຼກ ຫນື່ງລູກ ຫນື່ງລູກເຄີ່ງ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຜົນຂອງ Asian Handicap ກໍຈະມີແຄ່ 2 ເຫດການເທົ່ານັ້ນ ຄື ໂດຍກາດທີ່ທີມຕໍ່ຊະນະໂອກາດທີ່ທີມຮອງຈະຊະນະ ຊື່ງຈະບໍ່ຄືກັນລາຄາແບບ Fixed Odds ທີ່ເຮົາເຫັນ 1×2 ຊື່ງຈະມີຢູ່ 3 ເຫດການຄືໂອກາດທີທີມເຫຍ້າຈະຊະນະ ໂອກາດຈະຊະເຫມີ ແລະ ໂອກາດທີທີມເຍືອນຈະຊະນະເອງ