รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับจ้าง run SPSS

200 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 107
  • รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับจ้าง run SPSS รูปที่ 1
รายละเอียด
1) รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS รับงานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับสรุปผลงานวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จะกว่าจะผ่าน รับทำวิจัย ทั้งทางหน่วยงานราชการ และงานวิจัยองค์กรเอกชน รับเขียน

บทความงานวิจัย บทความวิชาการ รับเขียนบทคัดย่อ

2) รับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

โทร. 0826300899 ... ตะวัน ^^
E-mail : tawansmile@gmail.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com
http://tawansmile.com

Tags : รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, รับแปลเอกสารทำวิจัย