โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.4

รหัสเว็บไซต์ : 504146     url: feedproxy.google.com/~r/blogspot/uuNbq/~3/F55NGrkIcug/4.html

เตรียมสอบชั้นประถมศึกษา
โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.4

เนื้อหา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การเขียนภาพระบายสี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การปั้น การแกะสลัก
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การพิมพ์ภาพ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ตำนานดนตรี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมดนตรี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ศิลปะ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง เฉลยข้อสอบ พระพุทธศาสนา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 1
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 2
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 3
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 6
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 มั่นใจในลีลา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 กีฬา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เฉลยข้อสอบ สุขศึกาและพลศึกษา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ชาติไทย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ประวัติศาตร์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนไม่เกิน 100,000
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัว
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์น่ารัก พืชน่ารู้
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง กินดี มีสุข
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง การเมืองการปกครอง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พออยู่ พอกิน
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 1
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 2
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 3
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 4
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 5
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 6
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 7
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 8
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 9
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 10
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 11
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 12
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 13
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 14
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 15
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 16
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง เฉลยข้อสอบภาษาไทย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้านน่ารัก
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคุ่บ้าน
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ชำนาญการงานช่าง
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ก้าวไกลกับงานธุรกิจ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาชึพสุจริต
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพ
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เฉลยข้อสอบ ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 ปลายปี
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลยข้อสอบ ปลายปี

กลับหน้าหลัก

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

Ads by google


คำค้น :

โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.4

เรียงหน้าเพจตาม :

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 20 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter