ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

รหัสเว็บไซต์ : 182586     url: kbesteducation.blogspot.com/2011/05/blog-post_3307.html

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
1) หนังสือ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เล่มที่(ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). ชื่อชุดหนังสือและลำดับที่(ถ้ามี).     สำนักพิมพ์:สถานที่พิมพ์.   ตัวอย่างเช่น            ผู้แต่งคนเดียว :      ไพศาล เหล่าสุวรรณ (2535). หลักพันธุ์ศาสตร์. บริษัทการพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช: กรุงเทพมหานคร.ผู้แต่ง 2 คน :          สรรใจ  แสงวิเชียร และ วิมลพรรณ  ปิตธวัชชัย. (2517). กรณีสวรรคต 9 มิถุนายน 2489. กรุงสยาม-                                                        การพิมพ์: พระนครผู้แต่ง 3 คน :          เรืองอุไร  กุศลาสัย, จำลอง  สดเอี่ยม และ ประจักษ์  ประภาพิทยากร. (2510). ภาษาไทยชุดครู ป.ม..                                                         โรงพิมพ์ไพศาลวิทยา: พระนครผู้แต่งมากกว่า-3 คน :                                                   สังวร  ปัญญาดิลก และคณะ. (2522). การบัญชี 1-2. ไทยวัฒนาพานิช: กรุงเทพมหานครผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ หรือ สมณศักดิ์ :                                                   ชลธารพฤฒิไกร, หลวง. (2499). การปกครองคืออะไร. สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ: พระนคร.ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน :                                                   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย. (2540). ทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ                                                        ปี 2539. กรุงเทพมหานคร                2) หนังสือแปล : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. แปลโดย ชื่อผู้แปล. สำนักพิมพ์:สถานที่พิมพ์.                ตัวอย่าง   โอเวน, วิลเฟรด. (2520). เมืองสะดวก. แปลโดย ถนอมนวล  ณ ป้อมเพชร. สำนักงานคณะกรรมการ-                                                วิจัยแห่งชาติ :  กรุงเทพมหานคร.                3) บทความในหนังสือ : ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม, ชื่อหนังสือ. .เลขหน้า. สำนักพิมพ์:สถานที่พิมพ์.                ตัวอย่าง  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. (2537). การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและ                                                สิ่งแวดล้อม. ใน วิจารณ์  พานิช, บทบาทของการวิจัย:การท้าทายของทศวรรษใหม่. หน้า                                                 23-116. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: กรุงเทพมหานคร.                4)  บทความในวารสาร                ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ)์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีของวารสาร. เล่มที่. ฉบับที่. เลขหน้า.                ตัวอย่าง  ปริทรรศน์  พันธุ์บรรยงค์. แบบแผนแห่งความสำเร็จการบริหารงานแบบญี่ปุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมของอังกฤษ. วารสารสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย. ปีที่ 2. ฉบับที่ 3.หน้า 15.                5)  บทความในหนังสือพิมพ์                ชื่อผู้เขียนบทความ. วันเดือนปี. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ .  เลขหน้า.                ชื่อบทความ. วันเดือนปี.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  เลขหน้า . (ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ)                ตัวอย่าง  นิติภูมิ นวรัตน์. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2540. คำทำนายของจอห์น ไนซ์บิตต์. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.หน้า 2.        พลังแสงอาทิตย์.วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2540. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. หน้า 28.                6)  วิทยานิพนธ์                ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์. ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัย.                ตัวอย่าง  ณัฐวุฒิ  จินากูล. 2537. โครงสร้างอำนาจและระบบอุปถัมภ์ในชนบทไทย:กรณีศึกษาบ้านตา อำเภอ                                                บางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย-                                วิทยา  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                7)  จดหมายข่าว                ผู้แต่ง. (ปีของจดหมายข่าว). ชื่อเรื่อง. ชื่อจดหมายข่าว. หมายเลขฉบับ. หน้าจดหมายข่าว.                ตัวอย่าง  ชิงชัย  ชาญเจนลักษณ์. (2540). บทบาทของงานวิจัยในภาคธุรกิจเอกชน. ประชาคมวิจัย. ฉบับที่ 11.                                                 หน้า 23-24                8)  จุลสาร เอกสารอัดสำเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่นๆ                ให้เขียนแบบเดียวกับหนังสือหรือวารสารแล้วแต่กรณี   แต่ให้มีวงเล็บว่า “อัดสำเนา” ท้ายข้อความ                9)  อ้างอิงถึงเอกสารอื่น                ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. สถานที่พิมพ์. อ้างใน (ระบุชื่อผู้แต่งที่อ้างถึง.ชื่อหนังสือที่อ้างถึง). สำนักพิมพ์ที่อ้างถึง. สถานที่พิมพ์ที่อ้างถึง, ปีพิมพ์ที่อ้างถึง.                ตัวอย่าง  จันทร์ฉาย ภัคอธิคม.2540.วารสารวิจัย.บริษัท แซท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด.กรุงเทพฯ.อ้างใน นิยะดา                                                 เหล่าสุนทร.การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัฐกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.                                เลี่ยงเชียง.กรุงเทพมหานคร, มปพ.                10)  โสตทัศนวัสดุ                ชื่อผู้จัดทำ. ปีที่เผยแพร่. ชื่อเรื่อง (ระบุประเภทของโสตทัศนวัสดุด้วย). สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่.                ตัวอย่าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา.2540. วิดีโอ การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “บทบาทและการสนับสนุนการ                                                ทำวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”.นครราชสีมา :  ฝ่ายเผยแพร่ผลงานการวิจัย                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.                11)  สารสนเทศจากสื่ออิเลคทรอนิกส์  คล้ายกับการอ้างอิงจากเอกสารทั่วไป  แต่เพิ่มวงเล็บประเภทของสื่อ และระบุแหล่งที่จะสืบค้นได้ในตอนท้าย  เช่น                                11.1 บทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                ผู้แต่ง, ปีที่จัดทำ.ชื่อหัวเรื่องย่อย. ชื่อโปรแกรมหรือชื่อเรื่อง (ประเภทของสื่อ). ที่มา:ระบุแหล่งสืบค้นหรือ address                ตัวอย่าง   Jefferson,T.1989.The declation of independence (Online).
                                 Available FTP : Quake.think.com Directory:pub/etext/1991 File:alice-in-wonderland.txt                                 Deel,N.1992.Main sources for the text of United States treaties. In Georgia State                                                 University,College of Law Library, Ravision of treaties guide (Online).Available e-                                                mail:law-lib% liberty.uc.wlu.edu                                11.2 บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์                ตัวอย่าง  Jacopson, M.1988.Pregnancy and employment:three approaches to equal opportunity. Boston                                                 University Law Review(Online):68:1019ff. 
                                                Available:LEXIS Library:LAWREVFile:ALLREV                                11.3 บทความจากบริการ  FTP                ตัวอย่าง  Barow,P.1992,June.The joshua tree quakes. CORE(Online),1(8)June.
                                  Available FTP:128.112.128.1 Directory pub/journals File:cor 1.08                                11.4 เครือข่าย  World  Wide  Web                ตัวอย่าง  Smith,Ann.1996,April.How to cite electronic documents(Online).
                                    Available URL:http://inst. Augie.Edu/-asmith/


คำค้น :

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

เรียงหน้าเพจตาม :

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 12 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter